Criteria voor studentcommentaar

Let op: commentaar op voortgangstoetsvragen kan alleen worden ingediend via Test Vision.

Om in behandeling genomen te worden dient het commentaar te voldoen aan de volgende eisen:

 • Het commentaar mag niet ingegeven zijn door een leesfout van de student tenzij deze helder weet aan te geven de leesfout zelf herkend te hebben èn dat deze leesfout voor de handliggend was.
 • Commentaar moet voorzien zijn van een heldere gedachtengang waarom de student de juistheid van de antwoordsleutel of vraagstelling betwist.

Bij het indienen van het commentaar in Test Vision dienen de volgende zaken altijd te worden benoemd:

 • Nummer van de vraag in de individuele toets
 • Soort commentaar: sleutelwijziging, 2de optie gelijkwaardig (dus vervallen), anders
 • Argumentatie

NIET in behandeling worden genomen:

 • Taalkundig commentaar op de vertaalde toets.
 • Commentaar dat een onderbouwing levert van de vraagsleutel.
 • Commentaar dat een persoonlijke mening of visie van de student verwoordt en op grond hiervan de sleutel betwist.

Om gehonoreerd te worden dient het commentaar naar het oordeel van de WIV commissie ad hoc voldoende aannemelijk te maken dat sprake is van tenminste één van de volgende situaties:

 • Een ander antwoord is duidelijk juister dan de aangegeven sleutel. In principe volgt hierop een sleutelwijziging.
 • Tenminste één ander antwoord is gelijkwaardig aan de aangegeven sleutel. In dit geval zal de vraag vervallen.
 • De student kan aannemelijk maken dat de kennis die bevraagd wordt verouderd is of de situatie die in de vraag voorkomt niet realistisch is. De commissie oordeelt in dit geval of de ernst van het gebrek in de vraag ertoe noopt deze te laten vervallen.