Criteria voor studentcommentaar

Om in behandeling genomen te worden dient het toetscommentaar te voldoen aan de volgende eisen:

 • Het commentaar mag niet ingegeven zijn door een leesfout van de student tenzij deze helder weet aan te geven de leesfout zelf herkend te hebben èn dat deze leesfout voor de handliggend was.
 • Commentaar moet voorzien zijn van een heldere gedachtengang waarom de student de juistheid van de antwoordsleutel of vraagstelling betwist. Bij voorkeur wordt hierbij een gedegen bron te worden aangevoerd wanneer het inhoudelijk commentaar betreft. Studenten dienen bij het indienen van commentaar te verwijzen naar een boek en niet naar een studieportal.

NIET in behandeling worden genomen:

 • Commentaar dat niet tijdig of niet op juiste wijze is aangeleverd op de iVTG site.
 • Commentaar dat niet gaat over het aangegeven vraagnummer.
 • Taalkundig commentaar op de vertaalde toets.
 • Commentaar dat een onderbouwing levert van de vraagsleutel zoals die is verspreid door de WIV.
 • Commentaar dat een persoonlijke mening of visie van de student verwoordt en op grond hiervan de sleutel betwist.
 • Commentaar waarin buitenlandse bronnen worden aangevoerd om een epidemiologisch of organisatorisch gegeven over de Nederlandse situatie te betwisten wanneer de vraag gebaseerd is op literatuur die de Nederlandse situatie betreft.

Om gehonoreerd te worden dient het commentaar naar het oordeel van de WIV commissie ad hoc voldoende aannemelijk te maken dat sprake is van tenminste één van de volgende situaties:

 • Een ander antwoord is duidelijk juister dan de aangegeven sleutel. In principe volgt hierop een sleutelwijziging.
 • Tenminste één ander antwoord is gelijkwaardig aan de aangegeven sleutel. In dit geval zal de vraag vervallen.
 • De student voert andere gezaghebbende bronnen aan dan de auteur en onderbouwt hiermee dat een ander antwoord tenminste gelijkwaardig is met de sleutel. Inhoud van contactonderwijs wordt in deze context niet als gezaghebbende bron geduid. In principe zal in een dergelijk geval de commissie besluiten de vraag te laten vervallen.
 • De student kan aannemelijk maken dat de kennis die bevraagd wordt verouderd is of de situatie die in de vraag voorkomt niet realistisch is. De commissie oordeelt in dit geval of de ernst van het gebrek in de vraag ertoe noopt deze te laten vervallen.