Grafieken

Longitudinale grafiek

Een longitudinale grafiek betreft de scores behaald bij een reeks VT’s en geeft informatie over de ontwikkeling van kennis (in totaal of per subdomein). De scorereeksen worden getoond voor de nominale meetmomenten. Dat betekent dat bij doublure alleen het meest recente resultaat voor het betreffende curriculumjaar wordt getoond. Naast de geobserveerde scores wordt ook een prognose voor een of twee toekomstige meetmomenten gegeven. De grafiek kan gebaseerd zijn op de onbewerkte score of de gecumuleerde score. In het laatste geval wordt een meer geleidelijk verloop verkregen door voor elk meetmoment de gemiddelde-score-tot-nu-toe te berekenen. Deze gecumuleerde reeks geeft een betere representatie voor de kennisontwikkeling (zie cumulatieve score).

De longitudinale grafiek bestaat uit de volgende delen:

  1. Een groene lijn die het scoreverloop van de student toont met daarin witte punten die de observaties weergegeven. Indien een punt ontbreekt, betekent het dat de student voor dit meetmoment geen toetsresultaten heeft (missing data).
  2. Gekleurde velden waarmee de scoreverdeling van de referentiegroep wordt weergegeven (zie percentielen). De gekleurde vlakken geven echter NIET aan hoe groot het aandeel onvoldoende, voldoende en goed scores is. Het rode gebied bijvoorbeeld betreft (per meetmoment) altijd 10% van alle scores, of dit nu relatief groot of klein is. Ingeval het relatief groot is, betekent dit alleen dat de onderkant van de verdeling (van 5e tot 15e percentiel) langgerekt is. Indien er veel samenvallende scores zijn (bijvoorbeeld veel 0-en bij een voor lagerejaars moeilijk subdomein) dan kunnen zowel het 5e als het 15e percentiel bij 0 terecht komen en wordt het rode gebied gereduceerd tot een streep.
  3. Het lichter gekleurde gedeelte aan de rechterkant van de grafiek geeft het prognosegebied aan. De groene lijn is een puntschatting van de prognose en de blauwe en paarse lijnen markeren het 95% betrouwbaarheidsinterval. Ook van de scoreverdeling in de referentiegroep is een prognose weergegeven.

referentie

De kennisontwikkeling op subdomeinniveau kan onderzocht worden met behulp van soortgelijke grafieken per subdomein. Hieronder staat als voorbeeld het scoreverloop van een student voor categorie hart en vaatstelsel in de onbewerkte en de gecumuleerde vorm. Door het kleine aantal vragen is bij deze subtoetsresultaten de verstorende invloed van meetruis nog groter dan bij de totaalscore en biedt de gecumuleerde score een aanzienlijk betrouwbaarder beeld van de kennisgroei.

referentie subgroep

Momentane grafiek

Een momentane grafiek geeft informatie over de score bij een bepaalde VT.

Voor de totaalscore bestaat de grafiek uit twee delen:

  1. Een groene punt die het niveau van de score van de student aangeeft (af te lezen op de verticale as).
  2. Een box waarmee de scoreverdeling van de referentiegroep wordt aangegeven. In de box zijn de standaardpercentielen weergegeven met verschillende kleuren. De grootte van de gekleurde vlakken geeft echter NIET aan hoe groot het aandeel onvoldoende, voldoende en goed scores is. Het rode gebied bijvoorbeeld betreft (per meetmoment) altijd 10% van alle scores, of dit nu relatief groot of klein is. Ingeval het relatief groot is, betekent dit alleen dat de onderkant van de verdeling (van 5e tot 15e percentiel) langgerekt is. Indien er veel samenvallende scores zijn (bijvoorbeeld veel 0-en bij een voor lagerejaars moeilijk subdomein) dan kunnen zowel het 5e als het 15e percentiel bij 0 terecht komen en wordt het rode gebied gereduceerd tot een streep.

momentane grafiek

Voor een subdomeinweergave bestaat de grafiek uit horizontale balken die per subdomein aangeven wat de score van de student is (groene punt) en wat de scoreverdeling in de referentiegroep is (percentiel-kleurgebieden). De bijbehorende scores zijn in dit geval af te lezen op de horizontale as.

momentane grafiek subgroepen

 

Terug naar pagina basisbegrippen